Thursday , 24 June 2021
Stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii

Stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere (H.G. nr. 33/2018)

M. Of. nr. 107 din 5 februarie 2018, a fost publicat H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

 

Art. 1 din H.G. nr. 33/2018

Art. 1 prevede faptul că se stabilesc contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 (M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017), care sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 1 din H.G. nr. 33/2018

Art. 2 dispune că se stabilește modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenție și de aplicare a sancțiunii, prevăzut în anexa nr. 2.

 

Art. 1 din H.G. nr. 33/2018

Art. 3 stabilește faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

Redăm mai jos conținutul respectivelor anexe.

 

Anexa nr. 1 din H.G. nr. 33/2018

 

Contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017

 1. Art. 23, pentru încălcarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) și (4), art. 11 și art. 12 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în M. Of. nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare;
 2. Art. 217 alin. (1) lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 (rep. M. Of. nr. 625 din 31 august 2012; cu modif. ult.);
 3. Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora (M. Of. nr. 276 din 28 martie 2006);
 4. Art. 113 lit. a), b), e), h) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.);
 5. Art. 9 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, (M. Of. nr. 1006 din 18 decembrie 2006);
 6. Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (M. Of. nr. 776 din 12 decembrie 2013; cu modif. ult.);
 7. Art. 39 alin. (2), pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c), art. 39 alin. (6) lit. a) pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 39 alin. (6) lit. b) pentru încălcarea prevederilor art. 14 și 15, art. 39 alin. (8) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), art. 13 lit. g) și art. 18 alin. (6), precum și art. 40 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 (M. Of. nr. 646 din 26 iulie 2006; cu modif. ult.);
 8. Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (M. Of. nr. 453 din 25 mai 2006; cu modif. ult.);
 9. Art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, (rep. M. Of. nr. 797 din 1 septembrie 2005; cu modif. ult.);
 10. Art. 68 lit. a)-d) din O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia (M. Of. nr. 704 din 4 august 2005), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Art. 1392 lit. a)-c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996; cu modif. ult.);
 12. Art. 360 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.);
 13. Art. 31 lit. c) și d) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale (M. Of. nr. 1.227 din 20 decembrie 2004);
 14. Art. 19, pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică (rep. M. Of. nr. 138 din 25 februarie 2014);
 15. Art. 22 lit. a), c)-f) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, (rep. M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006; cu modif. ult.);
 16. Art. 15 lit. c)-e), n), p) și q) din H.G. nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism (M. Of. nr. 866 din 23 decembrie 2010; cu modif. ult.);
 17. Art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistică, (rep. M. Of. nr. 649 din 12 septembrie 2008);
 18. Art. 4 din H.G. nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activității de agrement în stațiunile turistice (M. Of. nr. 307 din 11 iunie 2001; cu modif. ult.);
 19. Art. 10 lit. a), f)-h) din H.G. nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic (M. Of. nr. 282 din 23 aprilie 2003);
 20. Art. 7 lit. b)-g) din H.G. nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement (rep. M. Of. nr. 649 din 12 septembrie 2008);
 21. Art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice (rep. M. Of. nr. 448 din 16 iunie 2008; cu modif. ult.);
 22. Art. 32 alin. (1) lit. d) și f) din Legea zootehniei nr. 72/2002 (rep. M. Of. nr. 235 din 2 aprilie 2014);
 23. Art. 18 alin. (1) lit. b)-f) din Legea apiculturii nr. 383/2013 (M. Of. nr. 14 din 9 ianuarie 2014; cu modif. ult.);
 24. Art. 13 lit. a)-c) și f) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate (M. Of. nr. 709 din 19 noiembrie 2013);
 25. Art. 14 alin. (1) lit. g), h) și l) din O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 201 din 30 martie 2010), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012;
 26. Art. 31 pct. 1 lit. a) și d), precum și pct. 4 lit. c)-e) din O.G. nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură (M. Of. nr. 18 din 30 ianuarie 1995), aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările și completările ulterioare;
 27. Art. 3 alin. (1) lit. h) și i) din H.G. nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (M. Of. nr. 876 din 21 decembrie 2012);
 28. Art. 18, 19 și 20 din O.G. nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (M. Of. nr. 431 din 2 septembrie 2000), aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 29. Art. 65 alin. (1) lit. b), c), e)-g), n), p), s), ș), ț) și aa) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (M. Of. nr. 472 din 30 iunie 2015; cu modif. ult.);
 30. Art. 2 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 (M. Of. nr. 194 din 5 aprilie 2013);
 31. Art. II alin. (2) lit. b) din O.G. nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice, (M. Of. nr. 639 din 30 august 2014), aprobată prin Legea nr. 30/2015;
 32. Art. 16 lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1), precum și art. 11 și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor (rep. M. Of. nr. 548 din 10 august 2007);
 33. Art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 (rep. M. Of. nr. 300 din 17 aprilie 2008; cu modif. ult.);
 34. Art. 112 lit. c), d) și g) din H.G. nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine (M. Of. nr. 228 din 16 martie 2004; cu modif. ult.);
 35. Art. 45 lit. e) și f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante (rep. M. Of. nr. 239 din 3 aprilie 2014);
 36. Art. 14 alin. (1) lit. a)-d) O.U.G. nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (M. Of. nr. 184 din 27 februarie 2006), aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 37. Art. 26 din H.G. nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a semințelor de consum (M. Of. nr. 888 din 9 decembrie 2002; cu compl. ult.);
 38. Art. 21 lit. a)-g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin H.G. nr. 169/2015 (M. Of. nr. 202 din 26 martie 2015);
 39. Art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) și b), art. 4, art. 6 lit. a) și c), art. 7 alin. (1) lit. d) și f), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 lit. a)-c) și d), g) și h), art. 13 alin. (1) lit. e) și f) și alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. c) și e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a) și e), art. 19 alin. (4) lit. g)-i), m) și o), art. 21 lit. a) și b) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, (M. Of. nr. 513 din 23 iulie 2010; cu modif. ult.);
 40. Art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național (M. Of. nr. 183 din 23 martie 2010; cu modif. ult.);
 41. Art. 48 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. m), art. 48 alin. (1) lit. c1) și art. 48 alin. (1) lit. d), pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, (M. Of. nr. 944 din 22 noiembrie 2006; cu modif. ult.);
 42. Art. 10 lit. f)-h), j) și u) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.);
 43. Art. 336 alin. (1) lit. a), b), d)-f), h), s) și ș), art. 336 alin. (31) și alin. (32) și art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.);
 44. Art. 16 lit. a) și c)-h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, (M. Of. nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modif. ult.);
 45. Art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control (M. Of. nr. 429 din 18 iunie 2003);
 46. Art. 73 pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 și 22 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (rep. M. Of. nr. 603 din 31 august 2007; cu modif. ulterioare;
 47. Art. 2703 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. ult.);
 48. Art. 45 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (rep. M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998; cu modif. ult.);
 49. Art. 24 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (rep. M. Of. nr. 242 din 31 mai 1999; cu modif. ult.);
 50. Art. 337 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu modif. ult.);
 51. Art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (rep. M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015; cu mod. ult.);
 52. Art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M. Of. nr. 942 din 23 decembrie 2002), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 53. Art. 23 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (rep. M. Of. nr. 856 din 5 decembrie 2011; cu modif. ult.);
 54. Art. 10 alin. (1) și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă (rep. M. Of. nr. 454 din 24 iulie 2013);
 55. Art. 50 alin. (1) lit. d), pentru încălcarea art. 18, art. 19, art. 20 și a art. 25 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (rep. M. Of. nr. 208 din 28 martie 2007; cu modif. ult.);
 56. Art. 12 din H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare (rep. M. Of. nr. 643 din 9 septembrie 2008; cu modif. ult.);
 57. Art. 36 alin. (1) din O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora (rep. M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006; cu modif. ult.);
 58. Art. 8 lit. d) din Instrucțiunile de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum”, aprobate prin H.G. nr. 530/2001 (rep. M. Of. nr. 528 din 11 iunie 2004; cu modif. ult.);
 59. Art. 493 alin. (2) lit. a) și b), precum și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.);
 60. Art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rep. M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult.);
 61. Art. 32 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (rep. M. Of. nr. 764 din 30 septembrie 2016);
 62. Art. 47 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (rep. M. Of. nr. 121 din 5 martie 2013; cu modif. ult.);
 63. Art. 39 alin. (3) și alin. (4) lit. a) și b) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (rep. M. Of. nr. 679 din 7 septembrie 2015);
 64. Art. 30 alin. (1) lit. b) și c) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (rep. M. Of. nr. 658 din 8 septembrie 2014; cu modif. ult.);
 65. Art. 37 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 (M. Of. nr. 517 din 15 iunie 2006);
 66. Art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a O.G. nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 252/2011;
 67. Art. 53 alin. (1) lit. c), i), j) și l) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (M. Of. nr. 442 din 29 iunie 2007), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 68. Art. 23 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localitățilo (rep. M. Of. nr. 764 din 10 noiembrie 2009; cu modif. ult.);
 69. Art. 8 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic (M. Of. nr. 201 din 27 martie 2012);
 70. Art. 12 pct. 8, 13 și 36 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (M. Of. nr. 283 din 7 decembrie 1993; cu modif. ult.).

 

Anexa nr. 2 din H.G. nr. 33/2018

 

– Model –

Anexă la Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat astăzi,
ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

PARTEA I
ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Plan de remediere

Nr. crt. Fapta săvârșită Măsuri de remediere Termen de remediere
1.
2.
. . .

Alte mențiuni……..

Agent constatator/Persoană competentă,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura)
Contravenient,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura)
Ștampila
Martor,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura)


PARTEA a II-a
ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere

Nr. crt. Fapta săvârșită Măsuri de remediere Mod de îndeplinire
1.
2.
. . .

Alte mențiuni ……….

 

 

Agent constatator/Persoană competentă,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura)
Contravenient,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura)
Ștampila
Martor,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura)

 

Check Also

Umberto Eco

UMBERTO ECO: „INTERNETUL L-A PROMOVAT PE IDIOTUL SATULUI CA PURTĂTOR DE ADEVĂR”

Scriitorul italian Umberto Eco, autorul celebrului roman “Numele trandafirului”, a decedat la vârsta de 84 …